Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsko - Chorwackie Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 45B 02-146 Warszawa, wpisana  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy  - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705041, NIP 7831767759, REGON 36879404100000, o kapitale zakładowym  100 000,00 zł (opłaconym w wysokości 25 000,00 zł.)  zwana dalej „PCTI”.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych, można kontaktować się pisząc na adres Polsko - Chorwackie Towarzystwo Inwestycyjne S.A. Ul. 17 Stycznia 45B, Zephirus  (Areopark Business Centre) 02-146 Warszaw lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na https://www.pcti.pl/kontakt. („Kontakt z IOD”). Prawa przysługujące na gruncie RODO można realizować w szczególności pocztą tradycyjną, lub drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na https://www.pcti.pl/kontakt.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług PCTI, w celu przygotowywania i przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań konkretnej osoby – podstawą prawną jest udzielona zgoda (zgoda dotyczy osób nie będących klientami PCTI);
  • zawarcia umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  • realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez PCTI - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia;
  • udzielania odpowiedzi na pytania przekazane do PCTI, w tym udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanycho przez PCTI związanych z możliwością udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do PCTI, a także podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PCTI wynikającego z przepisów dotyczących rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego;
  • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i odszkodowań – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PCTI  związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i odszkodowań;
  • archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PCTI polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na PCTI.
 4. Dane mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:
  • organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Urząd Skarbowy,;
  • podmiotom, którym PCTI powierzyła przetwarzanie danych osobowych lub udostępnił te dane na podstawie zawartych umów, np. pośrednikom, dostawcom usług IT, firmom windykacyjnym, firmom doradczym i audytorskim, kancelariom prawnym, firmom archiwizującym lub świadczącym usługi niszczenia dokumentacji, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, firmom zajmującym się marketingiem.
 5. Dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę – niezwłocznie po zgłoszeniu cofnięcia zgody lub po ustaniu okresu na jaki zgoda została udzielona;
  • w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PCTI stanowiących podstawę tego przetwarzania przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez PCTI;
  • w zakresie obrony przed ewentualnymi roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń.
 7. Na podstawie RODO można skorzystać z następujących praw:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy PCTI  będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, w szczególności dodatkowe wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie jest konieczne dla możliwości skorzystania z formularza kontaktowego. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi skorzystanie z formularza.
 10. PCTI nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również z systemów do profilowania.